Home
About
Leasing
Community swim & programs

Translating the website

Translate our website

Use the Chrome web browser's translation tool to change screen language.

Paso 1: Desplegar la opción “Translate to Spanish” (Traducir al español)

Desde cualquier página, haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar el menú que se despliega. Desplace hacia abajo y haga clic en la opción "Translate to Spanish" (Traducir al español.

Nota: Es posible que tenga que hacer clic con el botón derecho del ratón en diferentes partes de la página para que aparezca la opción "Translate to English"(Traducir al español). Dependiendo de su versión de Chrome, las opciones mostradas pueden variar un poco (se muestra a continuación).

empty

Paso 2: Encuentre “Choose another langauge” (Elegir otro idioma)

En el cuadro de diálogo, haga clic en "Options" (opciones) o en los tres puntos y en la opción “Choose another language” (Elegir otro idioma).

Cuadro de botones "Options” (Opciones)"

empty

Cuadro de dialogo “Choose another language" (Elija otro idioma)

empty

Paso 3: Seleccione un idioma

En el cuadro opciones, haga clic en la flecha hacia abajo en el cuadro "Translation Language" (Idioma de traducción) o debajo de "Language to Translate into" (Idioma a traducir)".

Opción "Translation language” (Idioma de traducción)

empty

Opción " Language to Translate into” (Idioma a traducir)

empty

Seleccione su idioma de la lista. Para este ejemplo, utilizaremos el español.

empty

Cuando el idioma aparezca en el cuadro de selección, haga clic en el botón “Translate” (Traducir).

empty

Paso 4: Ver en el idioma seleccionado

La pantalla ahora se mostrará usando en el idioma seleccionado.

empty

Debería aparecer ahora el ícono de "Translate Language" (Traducir idioma) en la esquina superior derecha de la pantalla

empty

Usted ahora puede hacer clic en este icono para cambiar el idioma de las páginas si necesita cambiar de nuevo.

empty

Bước 1: Hiển thị tùy chọn "Dịch sang tiếng Anh"

Từ bất kỳ trang nào, nhấp chuột phải để hiển thị menu bật lên. Cuộn xuống và nhấp vào tùy chọn "Dịch sang tiếng Anh ( Translate to English)".

Lưu ý: Quý vị có thể phải nhấp chuột phải vào các phần khác nhau của trang để tùy chọn "Dịch sang tiếng Anh" xuất hiện. Tùy thuộc vào phiên bản Chrome của quý vị, các tùy chọn hiển thị có thể sẽ có một chút khác biệt (được hiển thị dưới đây).

empty

Bước 2: Tìm "Chọn ngôn ngữ khác"

Trong hộp hiển thị, nhấp vào nút Tùy chọn (options) hoặc dấu ba chấm và tùy chọn “Chọn ngôn ngữ khác (Choose another language)”.

Hộp hiển thị nút "Tùy chọn (options)"

empty

Hộp hiển thị "Chọn ngôn ngữ khác (Choose another language)"

empty

Bước 3: Chọn một ngôn ngữ

Trong hộp hiển thị Tùy chọn, nhấp vào mũi tên chỉ xuống bên cạnh "Ngôn ngữ dịch (translation language)" hoặc bên dưới "Ngôn ngữ cần dịch sang (language to translate into)".

Tùy chọn "Ngôn ngữ dịch (translation language)"

empty

Tùy chọn "Ngôn ngữ để dịch sang (language to translate into)"

empty

Chọn ngôn ngữ của quý vị từ danh sách. Để lấy ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

empty

Khi ngôn ngữ được hiển thị trong hộp hiển thị lựa chọn, hãy nhấp vào nút "Dịch".

empty

Bước 4: Xem bằng ngôn ngữ đã chọn

Ngôn ngữ quý vị chọn bây giờ sẽ hiển thị trên trang.

empty

Biểu tượng "Dịch ngôn ngữ (translate language)" bây giờ sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của thanh địa chỉ trên trình duyệt web của quý vị

empty

Bây giờ quý vị có thể nhấp vào biểu tượng này để thay đổi ngôn ngữ trang nếu quý vị cần chuyển lại.

empty

Step 1: Display the "Translate to English" option

From any page, right-click to display the pop-up menu. Scroll down and click the "Translate to English" option.

Note: You may have to right-click on different parts of the page to get the "Translate to English" option to appear. Depending on your version of Chrome, the shown options may slightly vary (shown below).

empty

Step 2: Find "Choose another language"

In the box, click the Options button or the three dots and the “Choose another language” option.

"Options" button box

empty

"Choose another language" box

empty

Step 3: Select a language

In the Options box, click the down arrow next to "Translation language" or below "Language to Translate into".

"Translation language" option

empty

"Language to Translate into" option

empty

Select your language from the list. For this example, we'll use Spanish.

empty

When the language is displayed in the selection box, click the "Translate" button.

empty

Step 4: View in the selected language

The language you chose should now display on the page. 

empty

The "Translate Language" icon should now appear in the top right corner of your address bar in your web browser.

empty

You can now click on this icon to change page languages if you need to switch again. 

empty